Algemene voorwaarden – Opleiding

Algemene Voorwaarden
Opleiding

1. Algemeen

1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Staf/Opleidingsinstituut: Academ.
Student: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt / deelneemt aan de opleiding van Academ.
1.2 Academ: Academ, centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut, gevestigd Graaf Jan van Nassaustraat 8a I-II 3051 GE Rotterdam
1.3 Onder schriftelijk wordt verstaan dat er per (aangetekende) brief of per email wordt gecorrespondeerd.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten (overeenkomsten), offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Academ, in de breedste zin van het woord.
1.5 Bij het aangaan van een contract gaat de student akkoord met deze Algemene Voorwaarden Opleiding van Academ te Rotterdam.
1.6 Academ heeft het recht de Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
1.7 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op www.academ.nl
1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
1.9 Afwijkingen van cq aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit Academ schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.
1.10 Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2. Curriculum

2.1 Het curriculum van de opleiding heeft verscheidene modules van losse of aan een geschakelde dagen en/of dagdelen. Het start met 48 lesuren in het eerste jaar met het jaartraject, de verdieping. De vijf elementen bestaan uit 5 modules. De karakterstructuren bestaan uit 6 modules. Een totaal aan 144 lesuren therapeutische methodieken en 144 uur intervisie.
2.2 De student is verplicht om supervisie te nemen en intervisie te organiseren en actief aan deel te nemen.
2.3 De staf verplicht zich zorg te dragen voor de organisatie, structuur en kwaliteit van de opleiding.
2.4 De staf kan tijdstip, locatie en/of inhoud van het curriculum wijzigingen. De studenten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
2.5 De student verbindt zich aan het hele curriculum van de opleiding, maar verplicht zich steeds één studiejaar vooruit.
2.6 De student is, behoudens onvoorziene omstandigheden, op alle dagen aanwezig en neemt actief deel aan het basisjaar.
2.7 De student committeert zich aan de opleiding en is zich bewust van de effecten die het volgen van deze opleiding kan hebben op zijn/haar fysiek, sociaal en mentaal welzijn en neemt daar eigen verantwoordelijkheid voor. De student kan het opleidingsinstituut Academ niet aansprakelijk stellen voor de eventuele niet gewenste effecten.
2.8 Indien de student besluit de opleiding voortijdig te beëindigen kan dit niet alvorens een gesprek met de staf van Academ heeft plaatsgevonden. De student dient dit gesprek zelf aan te vragen.
2.9 De staf stelt zich beschikbaar tijdens het traject voor vragen en ondersteuning, zowel op de lesdagen als op andere moment via telefoon of mail. De staf zet zich in om de begeleiding te bieden die passend is bij de opleiding en voor de student. Het ontneemt de student niet om eigen initiatief te nemen in zijn/haar ontwikkelproces en om contact met de staf aan te gaan.

3. Tarieven, betaling

3.1 De totale opleidingskosten
Voortraject: “Jaartraject de Verdieping”: €  1.100
5 Elementen: €  1.375
Karakterstructuren: €  1.650
Opleidingsdagen: €  3.750
Supervisie: €  1.250
2 Intensiv-trainingen: €  1.190
(prijswijzigingen voorbehouden) Betaling in termijnen is mogelijk in overleg met Academ.
3.2 In deze kosten zijn niet begrepen de kosten van de leer therapiesessies en de eventuele van toepassing zijnde accommodatiekosten.
3.3 De therapeutische methodieken en de proceswerk trainingsdagen betaal je voor aanvang van deelneming.
3.4 Gedurende de hele opleiding zijn er per studiejaar 5 individuele leertherapiesessies bij op de site van Academ vermelde therapeuten en 1 feedbacksessie. De kosten van deze sessies zijn afhankelijk van op dat moment geldende tarieven.
3.5 Naast deze kosten zijn er extra kosten voor aan te bevelen literatuur. Bestaat uit een boekenlijst met 38 titels, met een richtprijs totaal voor hele lijst te verwachten ongeveer € 800,-
3.6 Aanschaf van aanbevolen literatuur is student zelf verantwoordelijk voor en kan geschieden volgens gangbare wegen via boekenwinkel, internet of tweedehands, zonder bemiddeling of uitvoer van Academ.
3.7 
De betaling van de (onderdelen) van de opleiding geschiedt na contact met het secretariaat van Academ middels een factuur.
3.8 De aanbetaling van € 200,- dient minimaal te zijn voldaan. Als de aanvangsdag binnen 3 weken ligt dan dient het hele cursusgeld te zijn voldaan.
3.9 Als de studieovereenkomst en aanbetaling niet voor aanvang van de eerste lesdag zijn ontvangen, kan de student mogelijk niet starten met het basisjaar.
3.10 Als de student zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt en er is geen toestemming verleend voor een uitgestelde betaling, dan kan de student de opleiding niet verder vervolgen. De financiële verplichting jegens het opleidingsinstituut Academ blijft echter van kracht.

4. Annulering

4.1 Bij annulering voor aanvang wordt 25% van het bedrag administratie/verwerkingskosten in rekening gebracht, het resterende geretourneerd.
4.2 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en geen restitutie.
4.3 Indien de opleiding door de student zelf wordt gestaakt, dan zal de student geen aanspraak kunnen maken op restitutie of vermindering van het voor dat betreffende studiejaar door hem/haar verschuldigde opleidingsgeld. Dit is onafhankelijk van de reden waarom het basisjaar wordt afgebroken.
4.4 Mocht de student niet aanwezig kunnen zijn bij de geplande les, dan dient hij/zij zich tijdig af te melden bij de staf.  Bij 24 uur van te voren schriftelijk (email), na/binnen 24 uur telefonisch. Er is geen sprake restitutie indien je één of meerdere dagen afwezig bent tijdens een lesblok.
4.5 Mocht door onvoorziene omstandigheden een traject niet gevolgd kunnen worden, dan kan dit in overleg met de staf en na schriftelijke bevestiging op een later moment worden ingehaald.
4.6 De staf heeft het recht de student de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen, in welk geval het opleidingsgeld pro rato zal worden gerestitueerd.
4.7 Conditie waaronder de opleiding van Academ niet plaats zal vinden en er restitutie van betaalde bedrag plaatsvindt is indien er onvoldoende studenten zijn voor dat studiejaar.
4.8 Indien (verdere) deelname aan de opleiding wordt geweigerd om redenen van overtreding van de regels en voorschriften (artikel 5), welke door de staf wordt gesteld, dan is er geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het opleidingsgeld.

5. Regels en voorschriften

5.1 Van de student wordt verwacht dat hij/zij zich tijdens de opleiding aan de door de staf van het opleidingsinstituut te stellen huisregels en voorschriften houdt.
5.2 Het Copyright en het eigendomsrecht van het opleidings- en studiemateriaal berust bij Academ. Niets mag openbaar worden gemaakt, gedistribueerd of gekopieerd door middel van (foto)kopie, internet, opname of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academ.
5.3 Het is niet toegestaan om tijdens onze lessen/trainingen/sessies geluidsopnames te maken en foto’s te nemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academ.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De opleiding biedt hulp om jezelf te ondersteunen in je eigen ontwikkelingsweg. Het vervangt op geen enkele wijze noodzakelijk medische hulp of individuele therapeutische hulp. De student neemt deel op eigen verantwoordelijkheid, uit vrije wil en op eigen risico.
6.2 Academ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch voor studenten/gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van aanwezigheid binnen Academ.
6.3 Academ draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van studenten/gebruikers, cliënten en bezoekers en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
6.4 Academ behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Academ aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
6.5 Academ noch de staf kunnen verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of eventuele psychische of fysieke klachten opgedaan tijdens de opleiding of als vermeend gevolg ervan.

7. Privacy

7.1 Academ verwerkt persoonsgegevens van de student doordat hij/zij deelneemt aan een van onze diensten en/of omdat de student deze zelf aan ons verstrekt.
7.2 Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na afloop van de bewaartermijn, van 6 maanden, waarbij de doeleinden zijn uitgevoerd, worden de persoonsgegevens gewist.
7.3 Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.
7.4 De student heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De student kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@academ.nl
7.5 Academ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Lees gehele Privacy Verklaring van Academ op  www.academ.nl/privacy-statement/

8. Klachtenbehandeling                   

8.1 Indien een student een klacht heeft jegens een staflid van Academ, is hiervoor een klachtenregeling op van toepassing. Deze is op te vragen bij het secretariaat secretariaat@academ.nl van Academ, opleidingsinstituut.
8.2 Inhoudelijke klachten mogen schriftelijk worden ingediend en worden getoetst aan de bestaande lesstof en indien ontvankelijk worden zij meegenomen in de huidige lesstof.
8.3 Voor klachten over de docenten of de opleiding als geheel is het in het kader van het leerproces van belang om deze direct met de staf/docenten op te nemen. De staf/docent staat open voor dit soort gesprekken, kritiek of klachten.
8.4 Indien de klacht niet naar goeddunken van de klager/student is opgelost, dan kunnen betrokkenen zich wenden tot de klachtencommissie. Opleidingsinstituut Academ beschikt over een klachtenregeling en deze is vermeld op de website en/of op te vragen bij Academ
secretariaat@academ.nl

We nemen klachten serieus en er wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Volgens bepalingen reageren we op de klacht binnen 4 weken na ontvangst.

9. Overmachtsverklaring

9.1 Academ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Academ, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Academ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Academ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Academ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
9.5 Academ aanvaard nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten of anderszins van de zijde van haar studenten.
9.6 Academ is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de student, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het opleiding/module bedrag.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Academ. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van Academ.
1.2 Academ: Academ, centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut, gevestigd Graaf Jan van Nassaustraat 8a I-II 3051 GE Rotterdam
1.3 Onder schriftelijk wordt verstaan dat er per (aangetekende) brief of per email wordt gecorrespondeerd.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten (overeenkomsten), offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Academ, in de breedste zin van het woord.
1.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Academ.
1.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
1.7 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de Opdrachtgever tegen te gaan.
1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
1.9 Indien de behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.10 Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met Academ tot een enkele dan wel meerdere behandeling en volgens behandelplan.
2.2 Academ is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door Academ verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

3. Tarieven

3.1 De Opdrachtgever wordt geacht de door Academ gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door Academ opgegeven tarieven zijn vrij van BTW.
3.2 Betaling dient te geschieden na afloop van iedere behandeling. Dit kan contact of via pin mogelijkheid op locatie. Als in uitzondering de Opdrachtgever niet in staat is na afloop te betalen, dient de betaling alsnog te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
3.3 Academ is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Opdrachtgever verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
3.4 Iedere afspraak waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of minder dan 24 uur van te voren is afgezegd bij verhindering wordt in rekening gebracht
3.5 Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Academ bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
3.6 Als de betaling op verzoek of door toedoen van de Opdrachtgever wordt uitgesteld of vertraagd, is Academ gerechtigd om voor iedere maand of gedeelte daarvan een rentevergoeding in rekening te brengen, overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het door de Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag.
3.7 Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
3.8 Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen.
3.9 De door Academ geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Academ is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
4.2 Academ is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
4.3 Deelname is op eigen verantwoordelijkheid, en Academ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of letsel opgedaan tijdens de training/sessie of als vermeend gevolg ervan.
4.4 Bij de uitvoering van de dienstverlening van Academ is sprake van een inspanningsverplichting.
4.5 De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn eigen proces en de eventuele veranderingen die dit in zijn leven kunnen geven.

5. Geheimhouding

5.1 Academ is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Academ draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
5.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Academ gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Academ zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Academ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
5.3 Academ heeft haar Privacy Verklaring beschikbaar op www.academ.nl

6. Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
6.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Academ
6.4 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

7. Overmachtsverklaring

7.1 Academ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Academ, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3 Academ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Academ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
7.4 Indien Academ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
7. 5 Academ aanvaard nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar zaalhuurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
7.6 Academ is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de zaalhuurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de zaalhuurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 7 beschreven.

Algemene voorwaarden – Huur

Algemene Voorwaarden huur

Algemene voorwaarde huur Academ, hebben betrekking op de verhuur van de ruimte(s) van Academ, centrum voor innerlijke welzijn en opleidingsinstituut te Rotterdam.

1. Definities

1.1 Met huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met verhuurder: Academ centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut.
1.2 Met verhuurderwordt bedoeld: Academ, centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut. Verhuurderzal hierna aangeduid worden als Academ.
1.3 Academ: Academ, centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut, gevestigd Graaf Jan van Nassaustraat 8a I-II
3051 GE Rotterdam
1.4 Onder huurovereenkomst wordt verstaan contract (overeenkomst) tussen Academ en huurder, waarbij de huurder een reservering heeft voor een of meerdere dagdelen voor een of meerdere zalen/praktijkruimtes.
1.5 Onder zalen wordt verstaan alle ruimtes die Academ als zodanig aan huurders aanbiedt inclusief de gebruikelijke faciliteiten als nutsvoorzieningen, materialen en een basisinterieur geschikt voor het doel van cursussen en/of trainingen.
1.6 Onder huurderperiode wordt verstaan  het besproken of vermelde periode in het huurcontract, gedurende welke huurder van Academ ruimte(s) huurt.
1.7 Onder schriftelijk wordt verstaan dat er per (aangetekende) brief of per email wordt gecorrespondeerd.
1.8 Onder gebruikers of cursisten wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van huurder. De huurders vallen ook onder gebruikers.
1.9 Activiteiten van huurders moeten in het verlengde liggen van de doelstelling van Academ in ruime zin. En passen binnen de visie van Academ. De beslissingsbevoegdheid hierover ligt bij de eigenaar Academ.

2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurcontracten (overeenkomsten), offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Academ, in de breedste zin van het woord.
2.2 Bij het aangaan van een contract gaat de huurder akkoord met deze Algemene Voorwaarden huur van Academ te Rotterdam.
2.3 Academ heeft het recht de Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op www.academ.nl
2.5 Afwijkingen van cq aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit Academ schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.

3. Huur, boekingen en reserveringen

3.1 De huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging door Academ.
3.2 Academ biedt de mogelijkheid tot huur van haar 2 zalen en 2 praktijkruimtes
3.3 Academ verhuurt haar zalen ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten/cursus/training en stelt deze ruimte(s) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
3.4 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde zaal/zalen welke in het contract staan vermeld.
3.5 Een reservering betreft de kleine of grote zaal, of één van de twee praktijkruimtes. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke zaal. Academ behoudt zich het recht voor hier vanaf te wijken.
3.6 Alle door Academ verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud, dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van Academ, als de door de huurder getekende huurcontract in bezit is van Aacdem en dat zowel de borg en/of aanbetaling is voldaan.
3.7 Huur van de zaal/zalen en praktijkruimte(s) gaat per dagdeel, in het weekend (overdag) per twee dagdelen.
3.8 Aanvangstijd en eindtijd van de dagdelen zijn:
Ochtend: 08.30-12.30 uur
Middag: 13.00-17.00 uur
Avond: 18.30-22.30 uur.
3.8 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd die door Academ gesteld zijn.
3.9 Activiteiten die nodig zijn voor de inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van het gereserveerde dagdeel.
3.10 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door Academ.
3.11 Er zal een meerprijs worden doorberekend voor de periode/tijd die buiten het dagdeel valt.
3.12 Indien Academ de door de potentiële huurder getekende reservering of huurcontract nog niet heeft ontvangen en Academ de zaal/zalen aan een derde kan verhuren, dan zal Academ de potentiële huurder daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële huurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van Academ gebruik wil maken.
3.13 De huidige prijzen voor huur en faciliteiten worden en zijn op de website www.academ.nl/ gepubliceerd.

4. Gebruik van ruimte/zalen van Academ

4.1 Het is voor de huurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de huurcontract aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
4.2 Onder het doel/activiteit van huur wordt datgene verstaan wat de huurder gaat doen in de zaal. Indien het doel tijdens de huurperiode of in de tijd tussen het afsluiten van het contract en de daadwerkelijke boeking veranderd, dient dit binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld aan Academ.
4.3 Als het daadwerkelijk gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit / doel tijdens de huurperiode kan het betreffende huurcontract per direct worden ontbonden door Academ.
4.4 De zalen zijn, mede in verband met de inrichting, de veiligheid, en het totaal aan voorzieningen in eerste instantie bedoeld voor therapie / training en onderwijs op spiritueel, fysiek of mentaal gebied voor volwassenen.
Afwijkingen bij activiteit/doel met werken met kinderen/jeugdigen onder de 18 jaar of mensen met fysiek en/of mentale beperkingen dient schriftelijk te zijn gemeld bij Academ. De beslissingsbevoegdheid hierover ligt bij de eigenaar Academ of er over wordt gegaan tot verhuur en daarbij opgenomen wordt in aanvullende voorwaarden.
4.5 De huurder dient zich te houden aan het door Academ vastgestelde maximaal toegestane aantal gebruikers/studenten per gehuurde zaal/ruimte.
4.6 In Academ en in de gehuurde zaal/zalen mag door de huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd.
4.7 De huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het pand aanwezige zaken.
4.8 De huurder dient de zaal/ruimte achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen.
4.9 De huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 4.7 bedoeld te voorkomen.
4.10 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 4.9 ontslaat de huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan Academ te melden en te vergoeden.
4.11 Academ heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde zaal/zalen/ruimte van Academ en aan de daarin aanwezige materialen te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende zaal/zalen/ruimte door de huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
4.12 Schoenen worden niet gedragen in de grote en kleine zaal. Enkel in de keuken/hal.
4.13 Roken is niet toegestaan in Academ.
4.14 Eten en drinken wordt enkel in de keuken genuttigd. In de zalen mag geen eten en drinken worden genuttigd. Enkel water in af te sluiten flesjes is toegestaan in de zalen.
4.15 Kosten voor gebruik van koffie en thee zijn 7 tot 25 € per dagdeel (afhankelijk van de gehuurde ruimte(s)) en is onderdeel van de huurvoorwaarde. Afname is bij huur van zaal/zalen verplicht. In dedze kostprijs zit ook het algemeen gebruik van de keuken en sanitair vervat.
4.16 Het is huurder niet toegestaan (meegebrachte/meegenomen) consumpties en/of genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken.
4.17 Voor en tijdens een activiteit dient er rekening te worden gehouden met eventueel andere aanwezige/gebruikers van (de zalen/therapie ruimtes van) Academ. Het is niet toegestaan andere zalen/ruimte te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.
4.18 De nooduitgang-deur in de grote zaal mag niet worden geopend voor, tijdens en na gebruik van (de zaal van) Academ. Deze deur is uitsluitend voor noodsituaties.
4.19 Als u gebruik maakt van muziek(installatie) gelden er maximaal toelaatbare waarden. Deze worden vooraf met Academ doorlopen en bepaald/uitgelegd.
4.20 Het is niet toegestaan om in de gang/hal, keuken of buiten muziek ter gehore te brengen.
4.21 De huurder dient ervoor te zorgen dat de huurder en/of gebruikers/studenten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de zaal/zalen/Academ.
4.22 De huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.
4.23 Promotie en publiciteit van activiteiten/aanbod van de huurder is niet via Academ mogelijk. Zowel niet in het pand als via de site.
4.24 De opgestelde huisregels van Academ dienen in acht te worden genomen en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen.

5. Huisregels

5.1 De huisregels van Academ worden uitgereikt bij het aangaan van de huurcontract.
5.2 De huurder dient gebruikers/studenten voor te lichten over het bestaan en de inhoud van de huisregels, en er op toe te zien dat gebruikers zich houden aan deze huisregels.

6. Technische faciliteiten

6.1 Geluidsapparatuur is aanwezig vrij te bedienen door huurder.
6.2 Keuken faciliteiten (waterkoker, koffiezetapparaat, oven, afwasmachine) zijn aanwezig en vrij te bedienen door de huurder.
6.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.
6.4 Gebruik van door huurder mee te brengen geluidsapparatuur kan na overleg en toestemming van Academ.
6.5 De huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen geluidsapparatuur.

7. Betaling

7.1 Het totaalbedrag van de huurcontract wordt betaald ineens of het totaalbedrag in 2 delen te voldoen; 50% binnen 14 dagen na ontvangst factuur, en de resterende 50% uiterlijk een maand voor aflopen of verlenging van huurcontract.
7.2 Als de betaling in twee termijnen geschiedt, blijft de totale resterende hoofdsom het bedrag waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
7.3 In geval van een huurcontract met slechts enkele dagdelen kan Academ verzoeken het totaalbedrag in 1 keer te voldoen.
7.4 Als er meerdere huurcontracten tegelijk actief zijn, worden deze behandeld als aparte overeenkomsten, en mogen de verschuldigde bedragen, niet worden opgeteld, maar moeten apart en steeds onder vermelding van de naam huurder en factuurnummer worden overgemaakt aan Academ.
7.5 Rekeningen ter zake van de huur en alle overige kosten, die de huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
7.6 Huurder heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van nota’s en facturen, en betaalt deze op de juiste datum, onder vermelding naam van de huurder en factuurnummer.
7.7 Indien niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities is huurder, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd ter grootte van 2% (twee procent) per maand over het nog te betalen bedrag met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.
7.8 Indien de huurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan Academ te vergoeden.
7.9 Bij niet of niet tijdige betaling van een of meerdere termijnen, heeft Academ het recht de totale resterende huursom van het betreffende contract ineens op te eisen.
7.10 De huurder is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen die hij op Academ meent te hebben, tenzij het bestaan van een dergelijke vordering door Academ schriftelijk is erkend, dan wel bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld.
7.11 Geoffreerde prijzen zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.

8. Borg

8.1 Standaard bepaalt Academ de borg op € 200,-
8.2 Voor het in bruikleen geven van sleutels wordt een borg gevraagd waartoe een sleutelovereenkomst met huurder wordt opgesteld. De borg is bepaald op € 75,-. Waarvan €70,- retour en €5,- is administratie/verwerkingskosten voor Academ.
8.3 De borg en €70,- sleutelgeld wordt terugbetaald binnen 31 dagen na beëindiging van het huurcontract, na eventuele verrekeningen, na het voldoen aan alle verplichtingen.

9. Sleutels

9.1 Bij huurovereenkomsten met vaste huurders (minimaal een half jaar contract) kan bruikleen van sleutels overeengekomen worden. Dit wordt vastgelegd in een sleutelverklaring welke als aanhangsel aan de huurovereenkomst wordt toegevoegd. Kosten zijn €75,-, waarvan €70,- borggeld is.
9.2 Bij verlies of niet inleveren van de sleutels wordt aan huurder de kosten in rekening gebracht voor verlies inclusief de vervanging van alle betreffende sleutels en sloten.
9.3 Sleutels mogen niet gekopieerd worden. Bij het aflopen van de huurovereenkomst dient huurder de originele sleutels in te leveren bij de verhuurder.

10. Extra kosten

10.1 Bij met regelmaat aan laten staan van de verwarming heeft Academ het recht extra kosten in rekening te brengen voor verwarming.
10.2 Indien er door een andere huurder of Academ klachten zijn qua staat waarin een zaal door de huurder achtergelaten wordt, heeft Academ het recht kosten in rekening te brengen, hetzij eenmalig of voor visitatie na elke gehuurde dagdeel.

11. Annulering / opzegging van huurcontract

11.1 Na het tot stand komen van een huurcontract kan de huurder  de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.
11.2 In geval van annulering, met welke reden dan ook, van een huurcontract, is de huurder aan Academ annuleringskosten verschuldigd van 25% van het totale huurbedrag, ongeacht het tijdstip van annuleren.
11.2.1 In het geval van annulering van een dagdeel van een huurcontract, kan de huurder in overleg met de verhuurder
kijken om dat dagdeel kosteloos te verplaatsen in het kader van dat contract. Indien dit niet mogelijk is naar de agenda van de huurder of de verhuurder, is de huurder 25% annuleringskosten verschuldigd van dat dagdeel
11.3 Bij niet annuleren of bij annulering 24 uur voor aanvang van de huurperiode zal de normale huur, alsmede overige gemaakte kosten worden doorberekend.
11.4 Na het tot stand komen van een huurcontract kan de huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen.
11.5 Hierbij geldt een termijn van minimaal 2 maanden voor het einde van de in het huurcontract aangegeven huurtermijn.
11.6 Opzegging van huurcontract vanuit Academ kan zonder opgaaf van reden en heeft een opzegtermijn van 3 maanden.
11.7 Wijziging of aanpassing van de Algemene Voorwaarden of de huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het de huurderonmogelijk maakt de training of cursus waarvoor de zaal gehuurd was, verder te beoefenen.

12. Ontbinding van het huurcontract door Academ

Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van
Academ is mogelijk indien er sprake is van:
12.1 Het niet nakomen van de verplichtingen door de huurder zoals vastgelegd in het huurcontract.
12.2 Wangebruik door de huurder (of gebruikers) van het gehuurde; overlast door de huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan Academ gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en).
12.3 Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door de huurder aan Academ.
12.4 Ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door de
huurder of gebruikers.
12.5 Het in gevaar brengen van de goede naam van Academ, centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut te Rotterdam.
12.6 In geval de relatie tussen de huurder en overige huurder(s) of Academ ernstig verstoord is.
12.7 Na een of meerdere klachten over de huurder of activiteiten van de huurder.
13.8 Academ zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
12.9 Ontbinding door Academ kan aan het einde van de in het huurcontract aangegeven huurtermijn zonder opgaaf van redenen. (feitelijk een niet- verlenging). Het huurcontract is nadrukkelijk géén normaal huurcontract, maar een
gebruikscontract, waarin een tijdelijk gebruik van onze zalen/zaal/ ruimte/facilitaire voorzieningen is vastgelegd.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Academ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door de huurder, noch door gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van aanwezigheid binnen Academ.
13.2 Academ draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van de huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
13.3 Academ behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Academ aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
13.4 Academ is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van Academ.
13.5 De huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart Academ geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden terzake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die de huurder in de zaal/zalen van Academ
ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
13.6 De huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde zaal/zalen/ruimte door of in opdracht van Academ te dulden.
13.7 Academ zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd onder 14.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door de huurder(s).
13.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens gebruikers/ deelnemers/derden, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enigerlei wijze schade toebrengen aan Academ.
13.9 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
13.10 Het niet naleven van de Algemene Voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
13.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door Academ zullen op de huurder worden verhaald.
13.12 De jaarlijkse verhoging van de huurprijzen zijn gebaseerd op het CBS indexcijfer, de reële gestegen huur- en aanverwante kosten als verwarming en licht, en kosten van voorzieningen.
13.13 De huurverhoging wordt per september van ieder jaar bepaald en indien van toepassing gemeld aan de huurders.
13.14 Tevens toegevoegde voorzieningen worden doorberekend aan de huurder van de zaal/zalen. Indien de verhoging hoger is dan 20% ineens in een jaar, heeft de huurder het recht om de huurovereenkomst per direct te ontbinden.

14. Overmachtsverklaring

14.1 Academ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Academ, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.3 Academ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Academ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
14.4 Indien Academ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
14.5 Academ aanvaard nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
14.6 Academ is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van huurder welke met de huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 14 beschreven.

15. Toepasselijk recht bij geschillen

15.1 In geval van geschillen tussen Academ en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.

Academ
Rotterdam januari 2022

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.